NotificationX có ảnh hưởng đến hiệu suất trang web của tôi không?

Không, nó không. NotificationX chỉ sử dụng mã gọn gàng và gọn gàng để nó không làm cho Trang web của bạn nặng nề. 

Cung cấp bởi BetterDocs