NotificationX có ảnh hưởng đến hiệu suất trang web của tôi không?

Không, nó không. NotificationX chỉ sử dụng mã gọn gàng và gọn gàng để nó không làm cho Trang web của bạn nặng nề. 

Afshana Diya

Afshana Diya

Chia sẻ câu chuyện này

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẻ trên linkedin
Chia sẻ trên pinterest
Chia sẻ trên whatsapp