NotificationX có ảnh hưởng đến hiệu suất trang web của tôi không?

No, NotificationX doesn’t affect the site performance. NotificationX only uses neat and tidy code so that it doesn’t make your website heavy. 

Cung cấp bởi BetterDocs