NotificationX có ảnh hưởng đến hiệu suất trang web của tôi không?

Không, NotificationX không ảnh hưởng đến hiệu suất của trang web. NotificationX chỉ sử dụng mã gọn gàng và ngăn nắp để không làm nặng trang web của bạn. 

Cung cấp bởi BetterDocs