Làm thế nào để Theo dõi Hiệu suất của Thông báo bằng UTM Control?

Bạn có thể dễ dàng theo dõi hiệu suất của các cảnh báo thông báo bằng UTM Control với NotificationX.

Với phiên bản Miễn phí của plugin NotificationX, bạn sẽ nhận được theo dõi UTM mặc định cho Chiến dịch và Phương tiện Mặc định. Bạn cũng có thể kiểm tra lưu lượng được tạo do thông báo NotificationX bên trong Google Analytics trong Trung bình 'NotificationX'. Với phiên bản PRO, bạn có thể đặt theo dõi UTM cho các chiến dịch và Phương tiện tùy chỉnh.

 

Cung cấp bởi BetterDocs