Làm cách nào để theo dõi Hiệu suất của Thông báo bằng 'Điều khiển UTM'?

Với phiên bản NotificationX miễn phí, bạn sẽ nhận được theo dõi UTM mặc định cho Chiến dịch và phương tiện mặc định. Bạn có thể kiểm tra lưu lượng đang được tạo do thông báo NotificationX bên trong Google Analytics trong Phương tiện 'NotificationX'. Với phiên bản PRO, bạn có thể đặt theo dõi UTM cho các chiến dịch và Phương tiện tùy chỉnh.

 

Cung cấp bởi BetterDocs