Giá linh hoạt cho mọi người

Định giá 1
NotificationX Pro
Gói đại lý

Không giới hạn trọn đời

$249

$499

Định giá 2

Kinh doanh

$99

$199

Định giá 3

cá nhân

$29

$49

Không giới hạn trọn đời
Định giá 4

Vòng đời của gói đại lý WPDeveloper

$639

$799

Không giới hạn trọn đời

$299

$499

Kinh doanh

$99

$199

cá nhân

$39

$49

Đại lý không giới hạn

$279

$349

Định giá 5

Đại lý trọn đời không giới hạn

$639

$799

Định giá 6

Đại lý không giới hạn

$349

$1200

Định giá 5

Đại lý trọn đời không giới hạn

$799

$4200

Định giá 6